Αρχική » Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις

Γενικοί Όροι χρήσης και άντλησης συμβουλών από τον ιστότοπο https://www.sustenium.gr

Η άντληση συμβουλών και/ή η χρήση του παρόντος ιστοτόπου υπόκεινται στους κατωτέρω γενικούς όρους (εφεξής στο παρόν «Γενικοί Όροι»).

Η άντληση συμβουλών ή η χρήση αυτού του ιστοτόπου υποδηλώνει τη ρητή αποδοχή των Γενικών Όρων.

Πνευματική ιδιοκτησία

Ο παρών ιστότοπος, συμπεριλαμβανομένων των περιεχομένων του, του γραφικού σχεδίου,

των κειμένων, των γραφικών στοιχείων και των εικόνων που περιέχονται σε αυτόν, ανήκει στην αποκλειστική κυριότητα της εταιρείας εταιρείας με την επωνυμία «Menarini Hellas Φαρμακευτική Ανώνυμη Εταιρεία» και απαγορεύεται ρητώς η αναπαραγωγή ή οποιαδήποτε άλλη χρήση τους για την οποία δεν έχει χορηγηθεί έγγραφη εξουσιοδότηση.

Όλα τα εμπορικά σήματα (κατοχυρωμένα ή μη, λεκτικά ή/και απεικονειστικά) και τα υπόλοιπα διακριτικά γνωρίσματα τα οποία εμφαίνονται στον παρόντα ιστότοπο ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα της εταιρείας με την επωνυμία «Menarini Hellas Φαρμακευτική Ανώνυμη Εταιρεία» και οποιαδήποτε χρήση τους χωρίς την προηγούμενη λήψη της εγγράφου ρητής συναίνεσης απαγορεύεται ρητώς.

Τίποτε που περιέχεται στους παρόντες Γενικούς Όρους ή στον ιστότοπο δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως χορήγηση άδειας ή άλλου δικαιώματος επί της βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «Menarini Hellas Φαρμακευτική Ανώνυμη Εταιρεία» ή άλλων εταιρειών του Ομίλου Menarini.

Ευθύνη

Τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται αποκλειστικά από ειδικούς στον ιατρικό τομέα (ιατρούς και ειδικούς επικοινωνίας) και πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης.

Οι χρήστες του παρόντος ιστοτόπου πρέπει να συμβουλεύονται τους δικούς τους ιατρούς σε σχέση με οποιεσδήποτε απορίες, συμπληρωματικές πληροφορίες ή γνώμες σε ζητήματα υγείας (ζητήματα σχετικά με διάγνωση, ιατρική θεραπεία κ.λπ.).

Η εταιρεία με την επωνυμία «Menarini Hellas Φαρμακευτική Ανώνυμη Εταιρεία» θα καταβάλει κάθε ευλόγως δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εισάγει ακριβείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες στον ιστότοπο. Εντούτοις, η εταιρεία με την επωνυμία «Menarini Hellas Φαρμακευτική Ανώνυμη Εταιρεία» δεν μπορεί να χορηγήσει δηλώσεις ή εγγυήσεις σχετικά με την ακρίβεια των πληροφοριών αυτών.

Ούτε η εταιρεία με την επωνυμία «Menarini Hellas Φαρμακευτική Ανώνυμη Εταιρεία» ούτε κανένα τρίτο μέρος που μετείχε στην δημιουργία, παραγωγή ή δημοσίευση του παρόντος ιστοτόπου αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, παρεπόμενη ή επακολουθήσασα ζημία ή ηθική βλάβη που απορρέει από τη χρήση του ιστοτόπου ή από οποιαδήποτε λάθη ή παραλείψεις στα περιεχόμενά του.

Οι σύνδεσμοι (links) που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο προσφέρουν πρόσβαση σε άλλους ιστοτόπους οι οποίοι εκφεύγουν του συνεχούς ελέγχου της εταιρείας με την επωνυμία «Menarini Hellas Φαρμακευτική Ανώνυμη Εταιρεία». Κατά συνέπεια, η εταιρεία με την επωνυμία «Menarini Hellas Φαρμακευτική Ανώνυμη Εταιρεία» δεν υπέχει σε καμία περίπτωση ευθύνη για το περιεχόμενο τέτοιων ιστοτόπων (συμπεριλαμβανομένων, επί παραδείγματι και όχι αποκλειστικά, των συνδέσμων που περιέχονται σε αυτούς) ή τις τροποποιήσεις και/ή επικαιροποιήσεις τους. Οι σύνδεσμοι έχουν τεθεί στη διάθεση των επισκεπτών αποκλειστικά για πρακτικούς σκοπούς και προς εξυπηρέτησή τους, και η συμπερίληψή τους σε καμία περίπτωση δεν υποδηλώνει την προσυπογραφή ή τη χορηγία τους από την εταιρεία με την επωνυμία «Menarini Hellas Φαρμακευτική Ανώνυμη Εταιρεία». Πιο συγκεκριμένα, οι πληροφορίες που περιέχονται στους ιστοτόπους στους οποίους παραπέμπουν οι σύνδεσμοι ενδεχομένως να μη συνάδουν προς τους ισχύοντες κανονισμούς και νομοθεσία εν γένει που διέπουν την διαφήμιση φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης, και οι απόψεις που εκφράζονται στους ιστοτόπους αυτούς δεν ανταποκρίνονται απαραιτήτως σε αυτές της εταιρείας με την επωνυμία «Menarini Hellas Φαρμακευτική Ανώνυμη Εταιρεία» ούτε προσυπογράφονται απαραιτήτως από αυτήν.

Το διαδίκτυο εξυπηρετεί, εξ ορισμού, την παγκόσμια κοινότητα. Ωστόσο, η φαρμακευτική βιομηχανία διέπεται από κανονισμούς και νομοθεσία εν γένει που στοχεύει στον περιορισμό των πληροφοριών που μπορούν να χορηγηθούν σχετικά με φαρμακευτικά προϊόντα, και η αποτελεσματικότητα αυτών των κανονισμών και νομοθεσίας εν γένει υπόκειται σε γεωγραφικούς περιορισμούς. Περαιτέρω, τα στάδια της κατοχύρωσης φαρμακευτικών προϊόντων ενδέχεται να διαφέρουν σε διαφορετικά μέρη του κόσμου. Ομοίως, τα κείμενα που έχουν εγκριθεί για τη φόρτωση μπορεί να διαφέρουν επί τη βάσει των διαφορετικών όρων που διέπουν την άδεια κυκλοφορίας και που είναι σε ισχύ σε διαφορετικές χώρες.

Οι ανωτέρω αναφερόμενες πληροφορίες μπορούν να τροποποιηθούν και η εταιρεία με την επωνυμία «Menarini Hellas Φαρμακευτική Ανώνυμη Εταιρεία»  δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη οποιασδήποτε φύσης για οποιεσδήποτε συνέπειες μπορεί να προκληθούν από αλλαγές ή τροποποιήσεις του παρόντος ιστοτόπου ή πληροφορίες που παρέχονται από αυτόν ή για οποιαδήποτε ζημία ή ιό που μπορεί να επηρεάσει τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό ή οτιδήποτε άλλο αποτελεί ιδιοκτησία του χρήστη, ως αποτέλεσμα εισόδου στον παρόντα ιστότοπο.

Η εταιρεία με την επωνυμία «Menarini Hellas Φαρμακευτική Ανώνυμη Εταιρεία» επιφυλάσσει το δικαίωμα να επικαιροποιεί αυτούς τους Γενικούς Όρους ανά πάσα στιγμή.

Περιεχόμενο που επιφυλάσσεται για τους χρήστες

Οι επισκέψεις στον παρόντα ιστότοπο μπορούν να καταχωρηθούν αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς, προκειμένου να εγγυηθεί η συνέχεια της υπηρεσίας και η διαρκής βελτίωση του ιστοτόπου καθεαυτού.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και νομοθεσία εν γένει, η πρόσβαση σε συγκεκριμένα μέρη του ιστοτόπου θα μπορούσε να επιφυλαχθεί μόνο σε επαγγελματίες της υγείας (ιατρούς και φαρμακοποιούς) υπό την προϋπόθεση της καταχώρησης των δεδομένων τους και χορήγηση καταλλήλου κωδικού.

Προκειμένου ο επισκέπτης να αποκτήσει πρόσβαση στον ιστότοπο δεν απαιτείται αναγνώριση της ταυτότητάς του ή καταχώρηση.

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη δια του ιστοτόπου πραγματοποιείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα από το κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 – εφεξής κανονισμός «GDPR» περί Προστασίας του Ατόμου από την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας και του απορρήτου των δεδομένων, και σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ιστοτόπου η οποία είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο αυτό.

Εάν ο χρήστης παρέχει προσωπικές πληροφορίες [όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)] για τους σκοπούς υπό το τμήμα 5 του παρόντος εγγράφου – «Επαφές» -, αυτά θα επεξεργάζονται κατά τον τρόπο που περιγράφεται στο «Ενημερωτικό Σημείωμα Σχετικά με την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» αποκλειστικά για αυτούς τους σκοπούς.

Επαφές

Για πληροφορίες σχετικά με τον ιστότοπο ή τα περιεχόμενά του, παρακαλείσθε όπως αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ακόλουθη διεύθυνση: info@menarini.gr